DNF脚本w10系统帐号配置写法必看!!!

例如:666666—-666666—-广东1区—-6
例如:666666—-666666—-广东2区—-6

那么w10系统就得在下面找到相应的编号换成以下写法

w10系统写法:666666—-666666—-1—-6
w10系统写法:666666—-666666—-15—-6

广东1区 = 1
广东2区 = 15
广东3区 = 22
广东4区 = 45
广东5区 = 52
广东6区 = 65
广东7区 = 71
广东8区 = 81
广东9区 = 89
广东10区 = 98
广东11区 = 105
广东12区 = 126
广东13区 = 134
广州1/2区 = 34
广西1区 = 28
广西2/4区 = 64
广西3区 = 88
广西5区 = 133
湖南1区 = 5
湖南2区 = 25
湖南3区 = 50
湖南4区 = 66
湖南5区 = 74
湖南6区 = 85
湖南7区 = 117
湖北1区 = 9
湖北2区 = 24
湖北3区 = 48
湖北4区 = 68
湖北5区 = 76
湖北6区 = 94
湖北7区 = 115
湖北8区 = 127
上海1区 = 3
上海2区 = 16
上海3区 = 36
上海4/5区 = 93
江苏1区 = 7
江苏2区 = 20
江苏3区 = 41
江苏4区 = 53
江苏5/7区 = 79
江苏6区 = 90
江苏8区 = 109
浙江1区 = 11
浙江2区 = 21
浙江3区 = 55
浙江4/5区 = 84
浙江6区 = 116
浙江7区 = 129
安徽1区 = 30
安徽2区 = 58
安徽3区 = 104
福建1区 = 14
福建2区 = 44
福建3/4区 = 80
江西1区 = 29
江西2区 = 62
江西3区 = 96
西北1区 = 12
西北2/3区 = 46
西南1区 = 17
西南2区 = 49
西南3区 = 92
陕西1区 = 33
陕西2/3区 = 63
云贵1区 = 124
云南1区 = 120
贵州1区 = 122
四川1区 = 4
四川2区 = 26
四川3区 = 56
四川4区 = 70
四川5区 = 82
四川6区 = 107
重庆1区 = 39
重庆2区 = 73
新疆1区 = 123
华北1区 = 10
华北2区 = 19
华北3区 = 54
华北4区 = 87
河北1区 = 38
河北2/3区 = 67
河北4区 = 118
河北5区 = 132
天津1区 = 121
东北1区 = 13
东北2区 = 18
东北3/7区 = 23
东北4/5/6区 = 83
北京1区 = 2
北京2/4区 = 35
北京3区 = 72
内蒙古1区 = 125
辽宁1区 = 31
辽宁2区 = 47
辽宁3区 = 61
吉林1/2区 = 42
黑龙江1区 = 40
黑龙江2/3区 = 51
河南1区 = 27
河南2区 = 43
河南3区 = 57
河南4区 = 69
河南5区 = 77
河南6区 = 103
河南7区 = 135
山东1区 = 6
山东2/7区 = 37
山东3区 = 59
山东4区 = 75
山东5区 = 78
山东6区 = 106
山西1区 = 32
山西2区 = 95
格兰之森1区 = 200

www.a1fz.cn A1辅助网专注于绝地求生,和平精英,魔兽世界怀旧服,CF等热门游戏辅助,内部脚本出售的平台,注册即送最高级别
A1辅助网_王者外挂辅助官网_和平精英王者荣耀透视自瞄辅助_绘制透视_王者荣耀透视外挂官方网站 » DNF脚本w10系统帐号配置写法必看!!!

6年游戏辅助总代经验,用心售后,专业可信

立即购买 联系客服